เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า แบบติดแผง RP 3430